top of page

Stadgar

Svenska Klubbens stadgar


Stadgar för Svenska klubben asbl.

Fri översättning från franskan

Kapitel 1 Namn, säte, syfte

Artikel 1 Namn

Föreningen kallas ‘SVENSKA KLUBBEN’.

Föreningen är en association sans but lucratif enligt lagen av 27 juni 1991 ändrad genom lagen av 2 maj 2002.

Artikel 2 Säte

Föreningen har sitt säte i det juridiska arrondissementet Nivelles. Sätet är nu förlagt till Square Argenteuil, 5, 1410 Waterloo. Det kan, genom beslut av styrelsen, förläggas till annat ställe inom juridiska arrondissementet Nivelles.

Artikel 3 Syfte

Föreningen syftar till att vara ett kontakt- och umgängesforum emellan svenskar för att underlätta deras anpassning till livet i Belgien och att hjälpa dem att bibehålla förbindelser med Sverige och det kulturella och sociala livet i ursprungslandet.

Föreningen verkar för sitt syfte särskilt genom att informera medlemmarna om levnadsförhållanden i Belgien och genom att skapa aktivitets- och umgängestillfällen för alla.

För att förverkliga och sprida kännedom om sitt syfte kan föreningen publicera dokument och skrifter, framställa videokassetter, organisera konferenser och evenemang och sprida information till personer och organisationer vars verksamhet ligger i linje med detta syfte.

Föreningen är fri att använda alla medel som är lämpade att främja syftet.

Föreningen är fri att handla på sätt som direkt eller indirekt hänför sig till syftet. Den kan lämna sitt stöd till varje aktivitet som ligger nära detta syfte.

 

Kapitel 2 – Medlemmar

Artikel 4

Anses såsom föreningsmedlem varje person, som av styrelsen antages som medlem.

Följande villkor måste uppfyllas för att någon skall kunna antagas som medlem:

1. Vara bosatt Belgien
2. Vara eller ha varit svensk eller ha nära samband med Sverige eller med svenskar.
3. Ha fyllt arton år.


           Antalet medlemmar skall vara minst tre.

 

Artikel 5

Årsmötet kan besluta om annan medlemskategori för att medge inträde av sådana personer som ej uppfyller kraven i föregående artikel. Dessa betraktas inte som föreningsmedlemmar.

Styrelsen kan underställa årsmötet förslag på hedersmedlemmar. Dessa betraktas inte som föreningsmedlemmar.

 

Artikel 6 – Förlust av medlemsskapet

Förlust av medlemskapet inträffar

1. genom avsägelse: varje medlem är vid varje tillfälle fri att avsäga sig medlemsskapet genom skriftlig anmälan till styrelsen;

2. vid dödsfall, omyndighet eller konkurs;

3. genom uteslutning: en medlem kan uteslutas av årsmötet genom beslut med två tredjedelar av rösterna. Den medlem vars uteslutning kommer i fråga kan inte delta i omröstningen. Årsmötet ska lämna sådan medlem tillfälle att yttra sig, och denne ska meddelas om uteslutningen. Styrelsen kan besluta om suspension, till dess att årsmötet fattat beslut, av medlem som gjort sig skyldig till grav överträdelse av stadgarna, av lag eller av heder och god ton;

4. genom automatisk uteslutning: en medlem är automatiskt utesluten när han/hon underlåter att betala medlemsavgiften.

Den som avsagt sig medlemskap, blivit suspenderad eller utesluten, eller dennes rättsinnehavare eller fordringsägare, eller arvtagare till avliden eller avgången medlem kan inte göra anspråk på återbetalning av medlemsavgift, har inte rätt till del av föreningens tillgångar och kan inte begära räkenskap, kvarstad eller inventering.

 

Artikel 7 Medlemmars rättigheter och förpliktelser

Varje medlem har en röst på årsmötet.

Varje medlem betalar en årsavgift bestämd av årsmötet. Den kan vara olik för olika medlemskategorier.

 

KAPITEL III – Årsmötet

Artikel 8 – Kompetens

Årsmötet åligger att

1 besluta om ändring av stadgarna,

2 utse och befria från deras uppdrag styrelsens ordförande, övriga ledamöter och suppleanter och i förekommande fall besluta om ersättning för uppdraget,

3 utse och befria från deras uppdrag revisorer, om sådana skall utses, och i förekommande fall bersluta om ersättning för uppdraget,

4 godkänna revisionsberättelsen och meddela ansvarsfrihet för styrelsen

5 godkänna budget och balansräkning

6 besluta om föreningens upphörande,

7 besluta om uteslutning av medlem,

8 besluta om övergång till bolagsform,

9 utöva alla befogenheter som tillkommer den enligt lag och statuterna.

 

Artikel 9 – Arbetssätt

Årsmötet består av samtliga medlemmar. Det sammanträder minst en gång per år, före slutet av årets första kvartal. Ordförande för årsmötet är styrelsens ordförande.

Styrelsen kallar till extraordinärt årsmöte var gång den så finner påkallat eller då en motiverad begäran härom, med angivande av dagordning, framställs av minst en tiondedel av medlemmarna eller av minst femtio medlemmar.

Kallelse sker skriftligen med dagordning, minst 15 dagar i förväg.

Varje förslag till dagordningen skall skriftligen framställas till styrelseordföranden senast den 31 januari, eller senast tre veckor före extraordinärt årsmöte.

Medlem kan vid årsmötet företrädas av annan medlem. Ingen kan företräda mer än en medlem.

Varje medlem har en röst på årsmötet och beslut fattas genom majoritet av närvarande och representerade medlemmar.

 

Artikel 10 – Ändring av stadgarna

För att årsmötets överläggning om stadgeändring ska äga giltighet krävs att förslaget till ändringar klart angivits i kallelsen samt att minst två tredjedelar av medlemmarna är närvarande eller representerade.

För beslut om ändring krävs två tredjedelar av de närvarandes eller representerades röster.

För ändring av det syfte för vilket föreningen bildats krävs dock fyra femtedelar av de närvarandes eller representerades röster.

Om inte två tredjedelar av föreningens medlemmar är närvarande eller representerade vid årsmötet kan ett efterföljande extra årsmöte sammankallas, vars överläggningar äger giltighet oavsett antalet närvarande eller representerade medlemmar och som kan fatta besluta med ovan angivna majoriteter. Detta andra möte får inte ligga mindre än femton dagar efter det första.

 

Artikel 11 – Protokoll

Årsmötets beslut nedtecknas i ett protokoll, undertecknat av ordföranden och eventuellt av medlemmar som begär detta. Protokollen förvaras samlat vid föreningens säte. Medlemmar och tredje person som har ett legitimt intresse har rätt att erhålla kopia av årsmötets beslut, undertecknat av två styrelseledamöter.

 

Kapitel IV – Styrelse

Artikel 12 – Arbetssätt

Föreningen styrs av en styrelse med minst sju medlemmar. Styrelseledamöterna utses för ett år. De kan omväljas.

Suppleanterna ingår i styrelsen och kan närvara vid styrelsesammanträdena. De har rösträtt endast då ordinarie ledamot ej är närvarande.

Varje år utser styrelsen inom sig en en vice-ordförande, en sekreterare och en skattmästare.

 

Artikel 13 – Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder när föreningens intresse kräver det. Ordföranden,eller i dennes frånvaro av vice ordföranden, sammankallar och leder styrelsen. Kallelsen skall innehålla dagordningen. Alla ledamöter, inklusive suppleanterna skall kallas.

Syrelsen kan också sammanträda på begäran av minst tre ledamöter.

Styrelsen är endast beslutsför om två tredjedelar av ledamöterna eller deras suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röster är ordförandens röst utslagsgivande.

Över varje styrelsemöte förs protokoll som undertecknas av ordföranden eller av två ledamöter och som förvaras samlat.

 

Artikel 14 – Styrelsens befogenheter

Men undantag för vad som genom lag eller dessa stadgar tillfaller årsmötet har styrelsen vidast möjliga befogenheter för att styra och administrera föreningen.

Styrelsen kan bland annat företräda och binda föreningen, utan särskild fullmakt från årsmötet, genom alla legala och extra-legala handlingar inklusive förfogandebestämmelser.

Styrelsen är följaktligen behörig att vidta alla åtgärder rörande fast eller löst gods: sälja eller köpa, låna eller låna ut, genomföra alla kommersiella eller bank-transaktioner, lämna hypotek, upphäva beslag, med andra ord företräda föreningen med giltighet under alla förhållanden och utan begränsning.

För att föreningen med giltighet skall vara företrädd gentemot tredje part räcker det med gemensam underskrift av två styrelseledamöter varav en skall vara ordförandens eller vice ordförandens, en sekreterararens eller skattmästarens.

 

Kapitel V Valberedning

Artikel 15 – Valberedning

Årsmötet utser varje år en valberedning bestående av tre medlemmar, vars mandattid löper på ett år. De kan omväljas.

Valberedningen skall till årsmötet framlägga förslag på kandidater till olika funktioner inom föreningen. Namnen på dessa kandidater skall anges i kallelsen till årsmötet.

 

Kapitel VI Räkenskaper och budget

Artikel 16 – Räkenskaper och budget

Verksamhetsåret börjar den förste januari och slutar den trettioförste december varje år. Räkenskaper för det gångna verksamhetsåret och budgetförslag för det kommande budgetåret skall varje år underställas årsmötet för godkännande.

 

Artikel 17 – Ekonomisk kontroll

Föreningens verksamhet granskas av två revisorer som väljs av årsmötet på ett år.

Revisorerna har vidast möjliga befogenheter, inom gränsen för vad som föreskrivs i deras uppdrag, till uppsikt över föreningen. Räkenskaper och balansräkning skall av styrelsen tillställas revisorerna senast den 10 februari. Revisorerna skall till styrelsens ordförande inkomma med sin revisionsberättelse senast den 1 mars.

De av revisorerna granskade räkenskaperna skall varje år av styrelsen underställas årsmötet. Årsmötets godkännande är likvärdigt med ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Kapitel VII – Upplösning – avveckling – övriga bestämmelser

Artikel 18 – Upplösning

I händelse av föreningens upplösning beslutar årsmötet om formerna för detta och om avvecklingen samt utser en eller flera likvidatorer.

Återstående tillgångar anslås till ändamål ägnade att främja det syfte som varit föreningens.

 

Artikel 19 – Övriga bestämmelser

För vad som inte regleras i dessa stadgar gäller föreskrifterna i lagen av 27 juni 1921, ändrad genom lagen av den 2 maj 2002.

bottom of page